SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanje staršev s šolo je najboljša pot za otrokov optimalen razvoj. Od staršev pričakujemo, da redno spremljate otrokovo šolsko delo ter da ste v odnosih s šolo odkriti, pošteni in odgovorni in ste tako zgled svojemu otroku.
Prizadevamo si, da bi vam staršem nudili oporo, dodatno spodbudo in pomoč pri vzgoji. Lahko potožite o tem, kar vas moti in predlagate spremembe, se obrnete po nasvet za pomoč ali pridete na pogovor, ko ste v stiski. S skupnimi močmi bomo iskali odgovore ali reševali probleme.
V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju z vami sodeluje tudi z drugimi zunanjimi institucijami in strokovnimi delavci.

Ž e l i m o   s i   s o d e l o v a t i   z   v a m i,
ž e l i m o   v a s   p o d p r e t i   v   v a š i
s t a r š e v s k i   v l o g i

Več poudarka želimo namenjati tudi sodelovanju na preventivnemu nivoju. To so dejavnosti, ki so usmerjene na ozaveščanje posameznega otroka ali na skupine. Učence seznanjamo o načinih iskanja ustrezne pomoči. V te namene organiziramo različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole. Namen preventivne dejavnosti je tudi, da bi starši bolje spoznali vlogo odnosa med staršema za otrokov razvoj, pomen vzgoje za otroka, otrokove razvojne značilnosti vlogo družine za otrokovo uspešno šolsko delo.
Nam se zdi pomembno, da bi se pogovarjali o:

  • medsebojnih odnosih in reševanju konfliktov;
  • delovnih navadah, strategijah učenja;
  • prepoznavanju in preprečevanju različnih vrst nasilja med vrstniki in v družini (verbalno in fizično nasilje, spolno nadlegovanje itn.);
  • o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog;
  • spolni vzgoji;
  • strpnosti in sprejemanju drugačnosti;
  • odgovornosti

Veselimo se tudi vaših predlogov, na podlagi katerih bi lahko pripravili skupna srečanja na določeno temo, s katero bi se želeli podrobneje seznaniti ali samo pogovoriti. Predloge lahko sporočite razrednikom ali šolski svetovalni delavki.

Šolska svetovalna delavka:
Vanja Manfredo

Related Images:

o